اعضای هیات علمی

رحيمه ببرکته شمشيري

رحيمه ببرکته شمشيري

رحيمه ببرکته شمشيري    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاريخ حديث. 207025 2 31 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تاريخ کتابت قرآن و قرائات 207083 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
فقه الحديث 2 207067 2 13 شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کارگاه قرائت و ترجمه قران کريم 207078 2 23 يکشنبه (10:00 - 12:00) | يکشنبه (10:00 - 12:00) | يکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مفردات قرآن 207076 2 100 دوشنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/23 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
مفردات قرآن 207076 2 16 دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/23 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1