اعضای هیات علمی

نمایش 32 نتیجه
از 1
 
زینب ابوالفضلی

زینب ابوالفضلی 

استادیار
شماره تماس: داخلی 143
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آرزو اصغری

آرزو اصغری 

استادیار
شماره تماس: داخلی 118
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا اکبری

زهرا اکبری 

استادیار
شماره تماس: داخلی163
اتاق: 308
پست الکترونیکی: 
امید ایزانلو

امید ایزانلو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحیمه ببرکته شمشیری

رحیمه ببرکته شمشیری 

استادیار
شماره تماس: داخلی 122
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن پارسی پور

حسن پارسی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نعیمه پراندوجی

نعیمه پراندوجی 

استادیار
شماره تماس: داخلی 141
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
تیمور جعفری

تیمور جعفری 

استادیار
شماره تماس: 05832262863 - داخلی 105
اتاق: 405
پست الکترونیکی: 
فاطمه حاجی اکبری

فاطمه حاجی اکبری 

استادیار
شماره تماس: ۰۵۸۳۲۲۶۲۸۶۳- داخلی 153
اتاق: 414
پست الکترونیکی: 
علیرضا حسینی

علیرضا حسینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمزه حصاری

حمزه حصاری 

مربی
شماره تماس: داخلی 151
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره حیدری

زهره حیدری 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میترا خادم الشریعه

میترا خادم الشریعه 

استادیار
شماره تماس: داخلی 147
اتاق: 308
پست الکترونیکی: 
فروغ خزاعی نژاد

فروغ خزاعی نژاد 

استادیار
شماره تماس: 113
اتاق: 408
پست الکترونیکی: 
مریم درپر

مریم درپر 

استادیار
شماره تماس: داخلی 143
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد زارع

جواد زارع 

استادیار
شماره تماس: داخلی 144
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه زمانی

فاطمه زمانی 

استادیار
شماره تماس: 05832262863 - داخلی 165
اتاق: 401
پست الکترونیکی: 
نسیم سهیلی

نسیم سهیلی 

استادیار
شماره تماس: 05832245084
اتاق: ساختمان تندیس- مرکز مشاوره - اتاق 302
پست الکترونیکی: 
مجتبی شکوری

مجتبی شکوری 

استادیار
شماره تماس: 05832262863 ـ داخلی 128
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 
معصومه شهسواری

معصومه شهسواری 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه السادات طباطبایی

سمیه السادات طباطبایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد غفوری فر

محمد غفوری فر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا غلامی

محمد رضا غلامی 

استادیار
شماره تماس: داخلی 140
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ئاسرین فخر

ئاسرین فخر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سبحان کاوسی

سبحان کاوسی 

استادیار
شماره تماس: 05832262863 - داخلی 105
اتاق: 105
پست الکترونیکی: 
ابراهیم کنعانی

ابراهیم کنعانی 

استادیار
شماره تماس: 05832262862
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم محبتی

مریم محبتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه معافیان

فاطمه معافیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اعظم ملانوروزی

اعظم ملانوروزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مژگان میرحسینی فراغه

مژگان میرحسینی فراغه 

استادیار
شماره تماس: داخلی 168
اتاق: 202
پست الکترونیکی: 
رمضانعلی نادری مایوان

رمضانعلی نادری مایوان 

استادیار
شماره تماس: داخلی 125
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی یعقوبی نژاد

هادی یعقوبی نژاد 

استادیار
شماره تماس: 05832262863- داخلی 128
اتاق: 409
پست الکترونیکی: 
نمایش 32 نتیجه
از 1