اعضای هیات علمی

فروغ خزاعي نژاد

فروغ خزاعي نژاد

فروغ خزاعي نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار و احتمالات 245010 2 22 شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
برنامه ريزي شهري* 245117 2 13 يکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/22 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
پروژه 245060 3 59 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
پروژه 245060 3 53 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
روش تحقيق در مطالعات شهري 245044 2 3 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شهرها و شهرکهاي جديد 245045 2 1 يکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/22 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1