اعضای هیات علمی

فروغ خزاعی نژاد

فروغ خزاعی نژاد

فروغ خزاعی نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 113
اتاق: 408
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار و احتمالات 245010 2 22 شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی شهری* 245117 2 13 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/22 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
پروژه 245060 3 53 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
پروژه 245060 3 59 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
روش تحقیق در مطالعات شهری 245044 2 3 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شهرها و شهرکهای جدید 245045 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/22 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
آمار و احتمالات (1)* 245076 2 41 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (10:30 - 12:00) 13992
برنامه ریزی شهری* 245117 2 17 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/30 (14:30 - 16:00) 13992
پروژه* 245100 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص 13992
جغرافیای جمعیت* 245083 2 16 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/06 (08:00 - 10:00) 13992
روش تحقیق در مطالعات شهری* 245114 2 6 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/20 (08:00 - 10:00) 13992
زیبا سازی و مبلمان شهری* 245092 2 11 شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/06 (12:30 - 14:00) 13992
نمایش 12 نتیجه
از 1