اعضای هیات علمی

مريم درپر

مريم درپر

مريم درپر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جريان شناسي نثر معاصر ايران 206053 2 10 چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصي- قسمت1 206047 2 21 يکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
کليات نقد ادبي 206046 2 4 دوشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
متون نظم2- قسمت2- شاهنامه2 206006 2 100 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
متون نظم2- قسمت2- شاهنامه2 206006 2 34 سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
متون نظم غنايي( اختياري زمينه سوم) 206048 2 39 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1