اعضای هیات علمی

ئاسرین فخر

ئاسرین فخر

ئاسرین فخر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: