***برگزاری مراسم روز استاد و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی سال 1397.

 

***برگزاری مراسم روز استاد و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی سال 1397

 

         

پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی

۱

آقای دکتر علیرضا حسینی- پژوهشگر برتر دانشگاه و پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی

پژوهشگران برتر گروه های آموزشی

* گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

۱ 

آقای دکتر علیرضا حسینی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

۲

آقای دکتر محمد غفوری فر- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

۳

خانم دکتر سمیه السادات طباطبایی- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

*گروه آموزشی زبان انگلیسی

۱ 

آقای دکتر جواد زارع- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی زبان انگلیسی

*گروه آموزشی حسابداری

۱ 

آقای حمزه حصاری- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی حسابداری

۲

خانم زهره حیدری- پژوهشگر فعال در گروه آموزشی حسابداری

*گروه آموزشی جغرافیا

۱ 

خانم دکتر فروغ خزاعی نژاد- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی جغرافیا

*گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

۱ 

آقای دکتر ابراهیم کنعانی- پژوهشگر برتر در گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی