گروه های آموزشی

گروه های آموزشی


گروه های آموزشی دانشکده ادبیات شامل رشته های زیر می باشد :

حسابداری

زبان و ادبیات فارسی

علوم حدیث  و قرآن 

آموزش زبان انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

جفرافیا 

مترجمی زبان عربی

الهیات و معارف اسلامی