پرسنل واحد

پرسنل واحد


پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی

 سمت سازمانی

 تلفن داخلی

 تلفن مستقیم

 هدیه قربانی نسب

 کارشناس دانشکده علوم انسانی

174

 058-32262863

مرضیه ایزانلو

کارشناس دانشکده علوم انسانی

166

058-32262863

 اکرم سبحانی

کارشناس دانشکده علوم انسانی - -

مسعود صبوری

کارشناس دانشکده علوم انسانی - -