پرسنل واحد

پرسنل واحد


پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی

 سمت سازمانی

 تلفن داخلی

 تلفن مستقیم

نازگل قربانی نسب

 کارشناس دانشکده علوم انسانی

169

 058-32262863

مرضیه ایزانلو

کارشناس دانشکده علوم انسانی

166

058-32262863

مسعود صبوری کارشناس دانشکده علوم انسانی 167 058-32262862

 

    -