معارفه دانشجویان نو ورود رشته آموزش و زبان و ادبیات انگلیسی - سال 1398

معارفه دانشجویان نو ورود رشته آموزش و زبان و ادبیات انگلیسی - سال 1398


معارفه دانشجویان نو ورود رشته آموزش و زبان و ادبیات انگلیسی - سال 1398

مراسم معارفه دانشجویان ورودی مهرماه 1398 گروه زبان انگلیسی دوره کارشناسی دانشگاه شامل دو رشته آموزش و زبان و ادبیات انگلیسی در تاریخ 1398/08/18 ساعت 12:00 الی 13:00 در محل سالن فرهنگ آن مجموعه برگزار گردید. در این جلسه، رئیس محترم دانشکده و اعضای محترم گروه به همراه 70 دانشجوی ورودی حضور داشتند.

ابتدا یکی از اعضای انجمن زبان انگلیسی دانشگاه به معرفی برنامه های این انجمن پرداخت و گزارشی از عملکرد موفقیت آمیز دانشجویان صاحب رتبه های تک رقمی و دو رقمی آزمون کارشناسی ارشد این رشته بیان نموددر این جلسه، سرکار خانم دکتر ابوالفضلی به عنوان مدیر محترم گروه ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان و بیان نقش برجسته و کاربردی رشته زبان و همچنین ارائه نکاتی در جهت بهبود شیوه مطالعه و زندگانی در دوران دانشجویی، به شرح مختصری از موارد مهم آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی پرداختندپس از آن، سرکار خانم دکتر میرحسینی به عنوان ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ضمن خیر مقدم به دانشجویان، بیانات خود را در راستای اصول و مقررات دانشجویی و نیز اهمیت رشته زبان انگلیسی برای دانشجویان ارائه نمودندسپس، جناب آقای دکتر زارع به عنوان عضو محترم گروه ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان، سخنان خود را در راستای هر چه بیشتر کیفیت بخشیدن به فرصت ها برای دانشجویان بیان نمودند. ایشان در ادامه روند اجرای امور اداری و برخی افتخارات گروه زبان دانشگاه را نیز برای دانشجویان بیان نمودند. نکته مشترک میان سخنان سه بزرگوار خطاب به دانشجویان اعتماد و اطمینان داشتن به اساتید و انجام تکالیف محوله از سوی ایشان توسط دانشجویان و نیز توکل به پروردگار و تقویت روحیه یادگیری، صبر و امیدواری بود.

در پایان، ضمن آرزوی موفقیت و تجربه ای خوش برای دانشجویان به سوالات ایشان پاسخ داده شد.