مدیر گروه جغرافیا

مدیر گروه جغرافیا 

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر تیمور جعفری

مدرک تحصیلی

 جغرافيای طبیعی

دانشگاه

دانشگاه تهران

پست الکترونیک

dr.gafari@kub.ac.ir

 

اعضای محترم هیأت علمی گروه جغرافیا:

1- آقای دکتر تیمور جعفری               دکتری  جغرافیای طبیعی  *** مدیرگروه جغرافیا

2- آقای دکتر رمضانعلی نادری           دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

3- آقای دکتر محمدرضا غلامی          دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

4- آقای دکتر حسن پارسی پور         دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

5- خانم دکتر فروغ خزاعی نژاد          دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

***********************************************************************************************************

 

- سرفصل برنامه ریزی کارشناسی گروه جغرافیا سال تحصیلی 98-97