لیست اعضای هیات علمی

گروه زبان

جواد  زارع

آموزش زبان انگلیسی

استادیار

زینب ابولفضلی

آموزش زبان انگلیسی

استادیار

گروه جغرافیا

محمدرضا غلامی

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي(اقتصاد)

استادیار

رمضانعلی نادری مایوان

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی( اقتصاد  روستایی)

استادیار

حسن پارسی پور

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

استادیار

فروغ خزاعی نژاد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

استادیار

گروه زبان و ادبیات عربی

علیرضا  حسینی زبان و ادبیات عربی استادیار
امید ایزانلو زبان و ادبیات عربی استادیار

محمد غفوری فر

زبان و ادبیات عربی

استادیار

نعمیه پراندوجی

زبان و ادبیات عربی

استادیار

سمیه السادات طباطبایی

زبان و ادبیات عربی

استادیار

گروه زبان و ادبیات فارسی

ابراهیم کنعانی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

مژگان میرحسینی فراغه

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

مریم درپر

زبان و ادبیات فارسی

استادیار

گروه تربیت بدنی

اعظم

ملانوروزی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

استادیار

گروه روانشناسی

آرزو

اصغری

روانشناسی تربیتی

استادیار

گروه علوم قرآن و حدیث

مریم

محبتی

حکمت متعاليه

استادیار

رحيمه

ببرکته شمشيري

الهيات و معارف اسلامي

استادیار

فاطمه

حاجی اکبری

الهيات ومعارف اسلامي

استادیار

گروه حسابداری

زهره

حیدری

حسابداری

مربی

حمزه

حصاری

حسابداري

مربی

معصومه

شهسواری

حسابداری

مربی