سوابق علمی و اجرایی دکتر کنعانی

سوابق علمی و اجرایی دکتر کنعانی


 * رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر

* دبیر و عضو شورای دانشگاه کوثر

دبیر کمیسیون فرهنگی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر

* عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کوثر

دبیر هم ­اندیشی استادان دانشگاه کوثر

عضو شورای پژوهشی  دانشگاه کوثر

عضو شورای آموزشی دانشگاه کوثر

* رئیس کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  امور پژوهشی و فناوری  دانشگاه کوثر