سوابق اجرایی دکتر علیرضا حسینی

سوابق اجرایی دکتر علیرضا حسینی


  • مشاور رئیس محترم دانشگاه کوثر بجنورد
  • عضو هیأت رئیسه دانشگاه کوثر بجنورد
  • عضو شورای دانشگاه کوثر بجنورد
  • نماینده هیأت اجرایی در کارگروه بررسی صلاحیت علمی جذب اعضای هیأت علمی مشترک دانشگاه کوثر بجنورد و مجتمع آموزش عالی اسفراین
  • رئیس کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه کوثر بجنورد
  • عضو کمیته امور رفاهی دانشگاه کوثر بجنورد
  • مشاور و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه عدالت
  • مسئول راهاندازی دانشگاه پیام نور واحد آبعلی
  • عضو هیئت موسس دانشگاه پیام نور واحد آبعلی،  1386