رییس دانشکده علوم انسانی

رییس دانشکده علوم انسانی


رئیس دانشکده علوم انسانی

 

سمت سازمانی:  رئیس دانشکده علوم انسانی
نام و نام خانوادگی: مژگان میرحسینی فراغه
مدرک تحصیلی: دکتری - زبان ادبیات فارسی
شماره تماس : داخلی 168
پست الکترونیک: ssst1363@kub.ac.ir
مکان استقرار واحد: ساختمان دانشکده علوم انسانی
 

kB

 

برنامه حضور ریاست محترم دانشکده ترم 14002