برگزاری مراسم روز استاد و پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی سال 1397.

برگزاری مراسم روز استاد و پژوهشگران برتر دانشکده علوم انسانی سال 1397.