انتصاب سرپرست گروه آموزشی رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی

انتصاب سرپرست گروه آموزشی رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی


انتصاب سرپرست گروه آموزشی رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی

  دکتر علیرضا حسینی در حکمی دکتر زینب ابوالفضلی را به سمت سرپرست گروه آموزشی رشته‌های زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کوثر منصوب کرد .