انتصاب دکتر محبوبه معین مقدس به سمت سرپرست دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)

انتصاب دکتر محبوبه معین مقدس به سمت سرپرست دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)


انتصاب سرکار خانم  دکتر محبوبه معین مقدس به سمت سرپرست دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)