افتخارات دانشکده علوم انسانی

افتخارات دانشکده علوم انسانی


 

افتخارات دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر بجنورد:

***عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی بجنورد:

 *کسب عنوان شایسته تقدیر برگزیدگان هشتمین جشنواره بین المللی فارابی توسط سرکارخانم دکتر بی بی زهره هاشمی عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر بجنورد برای کتاب  عشق صوفیانه در آینه استعاره.

*کسب عنوان برگزیده سوم بخش جوان نهمین جشنواره بین المللی فارابی توسط سرکارخانم دکتر سمیه السادات طباطبایی عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر بجنورد.

* کسب عنوان نامزد دریافت جایزه جشنواره پروین اعتصامی توسط سرکار خانم دکتر مریم درپر عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر بجنورد.

*افتخارکسب جایزه ارزشمند «دکتر کاظمی آشتیانی » از بنیاد ملی نخبگان توسط  سرکارخانم دکتر سمیه السادات طباطبایی عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر بجنورد.

*تاسیس شرکت دانش بنیان توسط جناب آقای دکتر زارع عضو هیأت علمی دانشگاه کوثر.