اطلاعیه فراخوان اولین جشنواره نوآوران و فناوران خوارزمی

اطلاعیه فراخوان اولین جشنواره نوآوران و فناوران خوارزمی