دانشیار

نام عضو هیأت علمی

رشته تحصیلی

 • کارشناسی رشته تحصیلی/ دانشگاه  
  1399 ← 1380
 • کارشناسی ارشد رشته تحصیلی/ دانشگاه  
  1403← 1380
 • دکتری رشته تحصیلی/ دانشگاه  
  1399 ← 1380
 • این متن آزمایشی است
 • این متن آزمایشی است
 • این متن آزمایشی است
 • این متن آزمایشی است    سال  1400 
 • این متن آزمایشی است    سال  1400 
 • این متن آزمایشی است    سال 1391 

اطلاعات تماس

 • شماره تماس 
  0583222000
 • پست الکترونیکی 
  Kosar@gmail.com 
 • شماره اتاق:
  ساختمان شماره 5 اتاق22222
دانلود رزومه
Google Scholar

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

View Article
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
View Article
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
View Article
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
View Article
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

مقالات علمی ارائه شده در کنفرانس‌ها

View Article
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
View Article
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
View Article
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
View Article
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

دروس ارائه شده در نیم‌سال جاری

نام درس
واحد
زمان ارائه درس
طرح درس
ترم
زبان و ادبیات فارسی
4
هرهفته، یکشنبه، 08:00 تا 10:00 | هرهفته، سه‌شنبه، 08:00 تا 10:00
دانلود PDF طرح درس
نیم‌سال دوم 1402-1403
زبان و ادبیات فارسی
2
هرهفته، یکشنبه، 08:00 تا 10:00 | هرهفته، سه‌شنبه، 08:00 تا 10:00
دانلود PDF طرح درس
نیم‌سال دوم 1402-1403
زبان و ادبیات فارسی
2
هرهفته، یکشنبه، 08:00 تا 10:00 | هرهفته، سه‌شنبه، 08:00 تا 10:00
دانلود PDF طرح درس
نیم‌سال دوم 1402-1403
زبان و ادبیات فارسی
2
هرهفته، یکشنبه، 08:00 تا 10:00 | هرهفته، سه‌شنبه، 08:00 تا 10:00
دانلود PDF طرح درس
نیم‌سال دوم 1402-1403
زبان و ادبیات فارسی
2
هرهفته، یکشنبه، 08:00 تا 10:00 | هرهفته، سه‌شنبه، 08:00 تا 10:00
دانلود PDF طرح درس
نیم‌سال دوم 1402-1403

دروس ارائه شده قبلی 

 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات فارسی

رساله های دکتری

عنوان رساله
نام دانشجو
سمت
زمان
Text
Text
استاد راهنما
سال 1402
Text
Text
استاد مشاور
سال 1402
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text

پایان نامه های کارشناسی ارشد

عنوان رساله
نام دانشجو
سمت
زمان
Text
Text
استاد راهنما
سال 1402
Text
Text
استاد مشاور
سال 1402
Text
Text
Text
Text
Counter
عنوان کتاب
مؤلفان
ناشر
1
دانشگاه فردوسی
این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است
 این متن آزمایشی است
دانشگاه کوثر
2
Text
Text
استاد مشاور
3
Text
Text
Text

طرح های پژوهشی  

عنوان طرح
نوع طرح
طرف قرارداد
سال اختتام  طرح
این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است
درون دانشگاهی
دانشگاه کوثر
سال 1402
این متن آزمایشی است این متن آزمایشی است
درون دانشگاهی
دانشگاه کوثر
سال 1402
Text
Text
Text
Text
 • معاون اداری و مالی دانشگاه 0
  1399 ← 1380
 • معاون اداری و مالی دانشگاه 0
  1399 ← 1380
 • معاون اداری و مالی دانشگاه 0
  1399 ← 1380