اعضای هیات علمی

سميه السادات طباطبايي

سميه السادات طباطبايي

سميه السادات طباطبايي    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبيات عاميانه 234013 2 4 يکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
نگارش2 231031 2 14 يکشنبه (12:00 - 13:30) 1398/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
نمایش 2 نتیجه