اعضای هیات علمی

اعظم ملانوروزي

اعظم ملانوروزي

اعظم ملانوروزي    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تربيت بدني 1 403001 1 26 يکشنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
تربيت بدني 1 403001 1 54 دوشنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/13 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
تربيت بدني 1- ويزه 403007 1 51 يکشنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
ورزش 1 403002 1 54 دوشنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
ورزش 1 403002 1 17 دوشنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ورزش 1 403002 1 37 دوشنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ورزش 1 403002 1 32 دوشنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ورزش 1 403002 1 50 يکشنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1397
ورزش 1- ويژه 403008 1 52 شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1