اعضای هیات علمی

اعظم ملانوروزی

اعظم ملانوروزی

اعظم ملانوروزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تربیت بدنی 1 403001 1 26 یکشنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
تربیت بدنی 1 403001 1 54 دوشنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/13 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
تربیت بدنی1- ویژه 403007 1 51 یکشنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
ورزش1 403002 1 17 دوشنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ورزش1 403002 1 50 یکشنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1397
ورزش1 403002 1 37 دوشنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ورزش1 403002 1 32 دوشنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
ورزش1 403002 1 54 دوشنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
ورزش1- ویژه 403008 1 52 شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1