اعضای هیات علمی

مژگان ميرحسيني فراغه

مژگان ميرحسيني فراغه

مژگان ميرحسيني فراغه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 05832262862- 115
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه