اعضای هیات علمی

حمزه حصاری

حمزه  حصاری

حمزه حصاری    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهایابی 1 203016 3 56 هفته فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | هفته فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) | یکشنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حسابداری پیشرفته 2 203050 3 25 یکشنبه (13:30 - 15:30) | یکشنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
حسابداری و حسابرسی دولتی 203054 4 1 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/30 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی 203055 3 13 سه شنبه (13:30 - 15:30) | سه شنبه (13:30 - 15:30) | هفته فرد یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
حسابداری پیشرفته 2 203050 3 2 هفته زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) | هفته زوج دوشنبه (13:30 - 15:30) | شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/27 (12:30 - 14:00) 13992
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی 203055 3 10 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) 1400/03/25 (08:00 - 10:00) 13992
نمایش 6 نتیجه
از 1