اعضای هیات علمی

حسن پارسي پور

حسن پارسي پور

حسن پارسي پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه 245060 3 57 سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
جغرافياي سياسي ايران 245017 2 20 چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق و قوانين برنامه ريزي شهري * 245096 2 54 يکشنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
زمين در فضا 245016 2 25 يکشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
طرح هاي توسعه شهري* 245093 2 55 چهارشنبه (15:30 - 17:30) | چهارشنبه (15:30 - 17:30) | هفته زوج چهارشنبه (17:30 - 19:30) 1398/04/04 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
کارگاه برنامه‌ريزي شهري 245052 2 7 هفته زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) | هفته زوج سه شنبه (17:30 - 19:30) | سه شنبه (15:30 - 17:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1