اعضای هیات علمی

کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

نام درس کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی
کد درس 203055
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز