کارشناسان دانشکده علوم انسانی

کارشناسان دانشکده علوم انسانی


 

کارشناسان دانشکده علوم انسانی

نام و نام خانوادگی

سمت

اتاق

تلفن

شماره داخلی

مرتضی عباسی

کارشناس دانشکده

ساختمان دانشکده

32413815 - 058

135