مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

مدیر گروه زبان و ادبیات عرب


 

  مدیر گروه زبان و ادبیات عرب

نام و نام خانوادگی

دکتر محمد غفوری فر

مدرک تحصیلی

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه

دانشگاه حکیم سبزواری

پست الکترونیک

m.ghafourifar65@kub.ac.ir

 
اعضای محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب:
 
1- آقای دکتر محمد غفوری فر           دکتری زبان و ادبیات عرب*** مدیرگروه زبان و ادبیات عرب
2- آقای دکتر علیرضا حسینی           دکتری زبان و ادبیات عرب گرایش ادبیات تطبیقی
3- آقای دکتر امید ایزانلو                  دکتری زبان و ادبیات عرب
4- خانمدکتر سمیه طباطبایی          دکتری زبان و ادبیات عرب
5- خانم دکتر نعمیه پراندوجی          دکتری زبان و ادبیات عرب
 
******************************************************************************************************************
 

- پاورپوینت از زبان و ادبیات عرب