داوری مقالات دکتر حسینی

داوری مقالات دکتر حسینی


  • داوری مقاله «چهره ناخودی در سروده­های شاعران عرب دورة عباسی (برای نمونه چهره­های ایرانی پیشا اسلامی)» نشریه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد (علمی ـ پژوهشی)
  • داوری مقاله «نقد و بررسی ترجمه بصیر الملک مطالعه موردی ترجمه ترکیب های وصفی –اضافی» در نشریه زبان و ادبیات عربی فردوسی مشهد (علمی ـ پژوهشی)
  • داوری مقاله «بازتاب تحولات سیاسی روزگار در شعر حماسی اخوان ثالث» در نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان(علمی-ترویجی)
  • داوری مقاله «مفسری نامدار از خطه طوس (گذری بر احوالات میرزا محمد مشهدی ونگاهی به تفسیر تبیان» در نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان (علمی-ترویجی)
  • داوری مقاله «ویژگی­های روان شناسی مثبت در الهی نامه عطار نیشابوری» در نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان (علمی –ترویجی)
  • داوری مقاله «ملک الشعرا ءدر  آیینه اندوهیادها» در نشریه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان (علمی –ترویجی)
  • داوری مقاله «بررسی ادبیات تعلیمی در هزار و یک شب» در مجله مطالعات زبان وادبیات غنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  • داوری مقاله «بررسی تاثیر افلاک بر سرنوشت در دیوان انوری» در مجله مطالعات زبان وادبیات غنایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  • داوری مقاله «منظومه عزیز ونگار در ادبیات شفاهی مردم طالقان» در مجله زبان وادبیات غنایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
  • داوری مقاله «تأثیر قرآن در ادبیات پارسی مطالعه مورد پژوهانه: اشعار ریاضی یزدی» در مجله زبان وادبیات غنایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد