مقالات و کتب اعضای هیات علمی، طرح های خاتمه یافته، کارگاه ها و سخنرانی های برگزار شده سال 1398

مقالات و کتب اعضای هیات علمی، طرح های خاتمه یافته، کارگاه ها و سخنرانی های برگزار شده سال 1398

 

مقالات اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی در سال 1398

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

عنوان نشریه / همایش

نوع نشریه/ همایش

1

بررسی قضایای نقدی_ ساختاری از نگاه ابن خلدون

دکتر علیرضا حسینی

مجله زبان و ادبیات عربی

ISC

2

رمزیة الشیطان فی شعر بدر شاکر السیاب قصیدة «اللعنات» نموذجا

دکتر علیرضا حسینی

مجلة مرکز بابل للدراسات الانسانیة

ISC

3

بازتاب باورهای ایدئولوژیک در سرودهای ملی جهان

دکتر جواد زارع

(گروه زبان و ادبیات انگلیسی)

 نشریه پژوهشهای زبانشناختی در زبان های خارجی

ISC

4

خورشید، باد و نور (استراتژیهای طراحی در معماری همساز با اقلیم) مطالعه موردی: شهر یزد

دکتر فروغ خزاعی نژاد

 (گروه جغرافیا)

 

 نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

 

ISC
 

5

تحلیل فرایند گفتمانی گسست و پیوست در غزل های کمال خجندی

دکتر ابراهیم کنعانی

(گروه زبان و ادبیات فارسی)

پژوهشنامه ادب غنایی

ISC

6

رابطه ویژگیهای هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرایط تحریم اقتصادی

زهره حیدری

(گروه حسابداری)

پژوهش های تجربی حسابداری

ISC

7

بررسی اصطلاح تطبیق در تأویلات کاشانی

دکتر فاطمه حاجی اکبری

(گروه علوم قرآن و حدیث)

مطالعات عرفانی

ISC

8

تحلیل شعر «مرگ ناصری» با الگوی برخورد من غالب با دیگری مغلوب از منظر لاندوفسکی

دکتر ابراهیم کنعانی

(گروه زبان و ادبیات فارسی)

نشریه جستارهای زبانی

ISC

9

کاربرد رگرسیون خطی فازی در تعیین عوامل موثر بر اعتیاد به اینترنت

دکتر آرزو اصغری

دوازدهمین همایش بین المللی تحقیق در عملیات

همایش بین المللی

10

تاثیر تمرین ورزشی با شدت متوسط بر میزان اشتها، ترکیب بدنی و توان هوازی زنان غیر ورزشکار

دکتر اعظم ملانوروزی

پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

همایش ملی

11

تاثیر تمرین ورزشی با شدت متوسط بر مقادیر گرلین آسیل دار در زنان غیر ورزشکار

دکتر اعظم ملانوروزی

چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی